WEBINAR

Τεχνικές Βελτίωσης της Κερδοφορίας & Ρευστότητας των Επιχειρήσεων

με Χρήση Σύγχρονων Μεθόδων Οικονομικής Ανάλυσης & Αξιοποίηση του Microsoft Excel

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 | 17.00-21.00
Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 | 17.00-21.00 &
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 | 17.00-21.00

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom

 
 
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και ειδικά οι ΜΜΕ, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και πολύπλοκα οικονομικά προβλήματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη χρηματοοικονομική τους λειτουργίας, αλλά και να απειλήσουν την βιωσιμότητά τους.

Οι συνεχείς αλλαγές που συντελούνται στο οικονομικό αλλά και γενικότερα στο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθιστούν αναγκαία πλέον την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων στις επιχειρήσεις, που αφορούν την έγκαιρη διάγνωση και κυρίως την πρόβλεψη πιθανών κινδύνων, τους οποίους θα πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσματικά.

Η κατανόηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, σε συνδυασμό με την ευελιξία που θα πρέπει να αναπτύσσει μια σύγχρονη επιχείρηση, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην λήψη «έξυπνων» επιχειρηματικών αποφάσεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα αλλά και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της.

Καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης, είναι η ικανότητα επίτευξης κέρδους, καθώς και η διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου ρευστότητας. Οι δύο αυτές θεμελιώδεις έννοιες, κέρδος-ρευστότητα, αν και σχετίζονται εντούτοις όχι μόνο δεν ταυτίζονται, αλλά πολλές φορές συγκρούονται μεταξύ τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κέρδος αποτελεί βασικό συστατικό της μακροπρόθεσμης επιτυχίας και ανάπτυξης, αλλά η επιχειρηματική ιστορία είναι γεμάτη με ονόματα κερδοφόρων εταιρειών που χρεοκόπησαν, λόγω έλλειψης πόρων σε μετρητά.

Συνεπώς η διοίκηση της επιχείρησης και τα στελέχη της που συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται πρακτικά χρηματοοικονομικά εργαλεία, για να μπορέσουν να διαχειριστούν και να διατηρήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στην κερδοφορία και την ρευστότητα, προς όφελος της μακροχρόνιας βιωσιμότητας της επιχείρησης και της βέλτιστης αποδοτικότητας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Μετόχους επιχειρήσεων που ασκούν Διοίκηση
Διευθυντικά Στελέχη (οικονομικά, εμπορικά, στελέχη παραγωγής) που εμπλέκονται στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων που αφορούν τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο της επιχειρηματικών λειτουργιών

Εισηγητής:

Γεώργιος Χαραλαμπίδης
Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης
Δείτε εδώ περισσότερα για τον εισηγητή

Στόχοι Σεμιναρίου

Επίπεδο Γνώσεων & Δεξιοτήτων

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρασχεθεί η απαραίτητη χρηματοοικονομική τεχνογνωσία σε συνδυασμό με πρακτικά βιωματικά παραδείγματα, έτσι ώστε ο κάθε συμμετέχων να:

Εξοικειωθεί με τα βασικά οικονομικά μεγέθη μιας επιχείρησης, τις μεταξύ τους σχέσεις, και τον τρόπο συμπεριφοράς τους
Αναλύει και να ερμηνεύει με αντικειμενικό τρόπο, τα οικονομικά στοιχεία και τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων
Κατανοήσει τον μηχανισμό με τον οποίο κάθε οικονομικό μέγεθος μπορεί να επηρεάσει την κερδοφορία ή την ρευστότητα της επιχείρησης
Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα οικονομικά στοιχεία και δείκτες για την θεραπεία και την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση
Γνωρίσει προηγμένες τεχνικές πρόβλεψης με ακρίβεια, των οικονομικών καταστάσεων (Αποτελέσματα χρήσης, Ισολογισμός) και των ταμειακών ροών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Microsoft Excel
Διενεργούν Stress test στην επιχείρηση, μεταβάλλοντας κρίσιμες οικονομικές μεταβλητές (π.χ έσοδα, έξοδα, περιθώρια κέρδους, όρους πίστωσης πελατών, κεφαλαιακής διάρθρωσης κλπ) που επηρεάζουν την βιωσιμότητα, τα κέρδη και τις ταμειακές ροές
Αξιοποιεί τεχνικές και εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση των παραγόντων που επηρεάζουν την βιωσιμότητα της οικονομικής μονάδας
Σχεδιάζει την κατάλληλη στρατηγική χρηματοδότησης και το κατάλληλο μείγμα οικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τόσο την μακροχρόνια βιωσιμότητα όσο και την μεγιστοποίηση της απόδοσης της επιχείρησης

Επίπεδο Στάσεων

Ευαισθητοποίησή τους για βασικά ζητήματα ρευστότητας και στη χρηματοδότηση της επιχείρησης
Να είναι σε θέση να αναλύουν και να τεκμηριώνουν χρηματοοικονομικά τις αποφάσεις τους
Αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των εμπορικών και οικονομικών στελεχών

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Επιχείρησης & Κίνδυνοι που Εμπεριέχουν
Περιουσιακά στοιχεία: Πάγια στοιχεία, Η σημασία των Αποσβέσεων, Αποθέματα, Απαιτήσεις & διαθέσιμα
Κυκλοφοριακά στοιχεία: Αποθέματα, Εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα
Καθαρή θέση: Ίδια κεφάλαια, αποθεματικά
Υποχρεώσεις: Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια, Εμπορικές υποχρεώσεις
Έσοδα και κέρδη, Έξοδα και ζημιές, ανάλυση κόστους παραγωγής και πωλήσεων

Βασικές Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων
Βασικές Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων: Παρουσίαση, περιγραφή και επεξήγηση των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως). Τι απεικονίζουν, και ποια η αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομικών μεγεθών που εμπεριέχονται σε κάθε μία.
Πως υπολογίζονται τα κέρδη ή οι ζημιές και σε τι διαφέρουν τα λογιστικά κέρδη από τις ταμειακά κέρδη
Πως μεγιστοποιείται η οικονομική αξία της επιχείρησης

Οικονομική Ανάλυση & λήψη αποφάσεων

Ανάλυση βασικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων
Αναμόρφωση στοιχείων ισολογισμού για αξιολόγηση
Οριζόντια ανάλυση
Ανάλυση τάσης
Ανάλυση κοινού μεγέθους

Ανάλυση-Ερμηνεία Βασικών Χρηματοοικονομικών Αριθμοδεικτών
Αριθμοδείκτες Περιθωρίων Κέρδους
Αριθμοδείκτες Απορρόφησης Κόστους
Αριθμοδείκτες Απόδοσης Κεφαλαίου
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Δομής
Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Μόχλευσης
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

Ανάλυση Μόχλευσης & νεκρού σημείου
Ανάλυση και εφαρμογές του Νεκρού Σημείου
Λειτουργική μόχλευση
Χρηματοοικονομική μόχλευση
Συνδυασμένη μόχλευση
Ανάλυση κερδοφορίας
Ανάλυση κερδοφορίας προϊόντων (εντοπισμός ζημιογόνων προϊόντων)
Ανάλυση κερδοφορίας πελατών (εντοπισμός ζημιογόνων πελατών)
Ανάλυση κόστους παραγωγής
Ανάλυση κόστους εκτέλεσης των βασικών διεργασιών
Ανίχνευση κόστους αδράνειας
Αποφάσεις για την αύξηση της κερδοφορίας

Ανάλυση ρευστότητας & κεφαλαίου κίνησης
Πολιτική επενδύσεων σε πάγια στοιχεία
Πολιτική διατήρησης αποθεμάτων
Πολιτική πιστώσεων σε πελάτες
Πολιτική πιστώσεων από προμηθευτές
Ο κύκλος των ταμειακών ροών
Εναλλακτικές πολιτικές χρηματοδότησης

Μεθοδολογία & τεχνικές προβλέψεων
Πρόβλεψη εσόδων
Πρόβλεψη κόστους πωλήσεων
Πρόβλεψη σταθερών και μεταβλητών λειτουργικών εξόδων
Πρόβλεψη κερδών ή ζημιών
Πρόβλεψη ισολογισμού
Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών (δανειακών ή ιδίων κεφαλαίων)

Stress test-ανάλυση ευαισθησίας, των κρίσιμων οικονομικών δεικτών όπως:
Κερδών & ρευστότητας
Αποδόσεων κεφαλαίων
Χρηματοδοτικών αναγκών

Αξιολόγηση βιωσιμότητας της επιχείρησης:
Επιλογή των κατάλληλων αριθμοδεικτών
Ο ρόλος του δείκτη Ζ, score (Altman’s Z-score) για την πρόβλεψη πτώχευσης μιας επιχείρησης.

Οικονομική ανάλυση και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
Αξιολόγηση αποδοτικότητας & κερδοφορίας των Business Units ή τμημάτων της επιχείρησης, για διατήρηση ή διακοπή της λειτουργίας τους
Επενδυτικές αποφάσεις (αποδοχή ή απόρριψη)
Αποφάσεις τιμολογιακής & πιστωτικής πολιτικής (πολιτικές επέκτασης ή συντήρησης)
Αποφάσεις σχετικά με την κατάλληλη επιλογή των πηγών χρηματοδότησης (Δανειακά ή ίδια κεφάλαια)

Κόστος Σεμιναρίου: 245€/ συμμετοχή

Early Bird Offer*: 185€/ συμμετοχή
*ισχύει για δηλώσεις συμμετοχής έως την Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023

Ειδική Προσφορά 2+1** | με 2 συμμετοχές + 1 Δωρεάν
**η προσφορά ισχύει στο αρχικό κόστος του σεμιναρίου (245€)

Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.

Φόρμα Ενδιαφέροντος:

Webinar | Αύξηση της Κερδοφορίας & Βελτίωση της Ρευστότητας

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.