Webinar | Εξέλιξη στην Οικονομική Διεύθυνση

Η Οικονομική Διεύθυνση ως Βασικό Εργαλείο Βελτίωσης της Κερδοφορίας & της Ρευστότητας των Επιχειρήσεων

 
Εργαλεία & Τεχνικές της Οικονομικής Διοίκησης για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με χρήση του Microsoft EXCEL

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των βασικών προβλημάτων που απασχολούν καθημερινά την Οικονομική Διεύθυνση της επιχείρησης και η παροχή κατάλληλων εργαλείων - τεχνικών για την ανάλυση και επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Στόχος είναι να βοηθήσει τα νέα οικονομικά στελέχη να αναπτύξουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων, εμπλουτίζοντας το θεωρητικό τους υπόβαθρο και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Microsoft Excel.


Προϋπόθεση Συμμετοχής: Απαραίτητη χρήση Η/Υ (laptop) με Microsoft Excel

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
 • Στελέχη παραγωγής
 • Ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές & οικονομολόγους

Εισηγητής:

Γεώργιος Χαραλαμπίδης
Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης
Δείτε εδώ περισσότερα για τον εισηγητή

 
Ημερομηνία Διεξαγωγής:

2ημερο Σεμινάριο

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 | 17.00-21.00 &
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023 |17.00-21.00
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.

 
Θεματολογία:

1. Πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων & μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης
 • Πρόβλεψη εσόδων
 • Πρόβλεψη σταθερών & μεταβλητών εξόδων
 • Πρόβλεψη αποτελεσμάτων
 • Πρόβλεψη ισολογισμού
 • Μοντελοποίηση πρόβλεψης των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών
 • Μοντελοποίηση πρόβλεψης μηνιαίων ταμειακών ροών
 • Μέθοδοι πρόβλεψης οικονομικών μεταβλητών (σε αποτελέσματα & ισολογισμό)
 • Ανάλυση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ μεταβλητών
 • Προβλέψεις με την μέθοδο του ποσοστού των πωλήσεων
 • Προβλέψεις με την μέθοδο της γραμμικής και πολλαπλής παλινδρόμησης

 • Παρουσίαση μεθοδολογίας για ανάπτυξη μοντέλων στο Excel, για εύκολη και γρήγορη πρόβλεψη των απαιτούμενων κεφαλαίων (δανειακών ή ιδίων κεφαλαίων), για κάθε σενάριο μελλοντικής μεταβολής των πωλήσεων, των κερδών, της πιστωτικής πολιτικής κλπ, με ταυτόχρονη σύνταξη αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού.
  Ανάλυση των βασικών μεταβλητών & δεικτών που επηρεάζουν σημαντικά τις ταμειακές ροές, καθώς και τρόποι βελτίωσής τους. Επίσης παρουσιάζονται και στατιστικές μέθοδοι για την πρόβλεψη συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών π.χ πωλήσεις, έξοδα, ύψος αποθεμάτων, κόστη παραγωγής, με την βοήθεια εργαλείων του Excel.  2. Ανάλυση μόχλευσης
  • Ανάλυση και υπολογισμός Νεκρού σημείου
  • Λειτουργική μόχλευση
  • Χρηματοοικονομική μόχλευση
  • Ανάλυση ευαισθησίας
  • Ανάλυση των αιτιών που προκαλούν μεταβλητότητα στα κέρδη της επιχείρησης καθώς και κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο.  • 3. Χρονική αξία χρήματος
   • Η έννοια της παρούσας και της μελλοντικής αξίας
   • Απλός τόκος
   • Σύνθετος ανατοκισμός

   • Κατανόηση της έννοιας της παρούσας και μελλοντικής αξίας του χρήματος η οποία αποτελεί μία από τις βασικότερες έννοιες της χρηματοοικονομικής με ευρύ πεδίο καθημερινών εφαρμογών

4. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
 • Η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης
 • Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας
 • Η μέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης
 • Δημιουργία σεναρίων & ανάλυση ευαισθησίας
 • Σύγκριση μεθόδων
 • Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και σχεδιασμό μοντέλων στο Excel για την αξιολόγηση κάθε είδους επένδυσης όπως: Αγορά νέου μηχανήματος, Επέκταση γραμμής παραγωγής, Δημιουργία νέου υποκαταστήματος.
  Μελέτη περιπτώσεων επενδύσεων που αφορούν αποφάσεις επιλογής μεταξύ ενοικίου και αγοράς παγίου.Π.χ Ενοικίαση ή αγορά του ακινήτου για στέγαση της αποθήκης; Eνοικίαση ή αγορά αυτοκινήτων για τους περιοδεύοντες πωλητές;  5. Γραμμικός προγραμματισμός - τεχνικές αριστοποίησης για μεγιστοποίηση του κέρδους ή ελαχιστοποίηση του κόστους
  • Βασικές θεωρητικές έννοιες
  • Επίλυση προβλημάτων αριστοποίησης με το Excel
  • Ανάλυση μοντέλων αριστοποίησης που αποτελούν την δημοφιλέστερη τεχνική λήψης αποφάσεων στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας, τα οποία αποσκοπούν στην δημιουργία ενός άριστου προγράμματος με το οποίο εκμεταλλεύονται με τον βέλτιστο τρόπο οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι της επιχείρησης. Παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα με χρήση του Excel, για λύση πολύπλοκων προβλημάτων όπως κατάστρωση προγράμματος παραγωγής με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Δηλαδή ποια προϊόντα και σε ποιες ποσότητες πρέπει να παράγει η επιχείρηση όταν υπάρχουν περιορισμοί πόρων που αφορούν τις διαθέσιμες ώρες μηχανών, τα διαθέσιμα κεφάλαια, τις Ανθρωποώρες, τις Α ύλες, αλλά και άλλοι περιορισμοί που αφορούν minimum ποσότητες προϊόντων που πρέπει υποχρεωτικά να παραχθούν, ή διαφορετικά ποσοστά κέρδους ανά προϊόν κλπ.
 
Κόστος Σεμιναρίου:
330€/ συμμετοχή

Ειδικές Προσφορές*:

1 συμμετοχή: 280€ από330€
Οι προσφορές ισχύουν με δηλώσεις εγγραφής έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης & Εκπαιδευτικό Υλικό

Το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται.
 
Φόρμα Ενδιαφέροντος:

Στείλτε το ενδιαφέρον σας και θα σας σταλεί από την κα Χατζηθεοδώρου η Διαδικασία Εγγραφής

Webinar | Εξέλιξη στην Οικονομική Διεύθυνση

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.