ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%: Έναρξη Αποπληρωμής Προγραμμάτων 2016

ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%: Έναρξη Αποπληρωμής Προγραμμάτων 2015
03/06/2020
 

ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%:
'Εναρξη Διαδικασίας Αποπληρωμής Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2016
.

Ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2016. Διάβασε την ανακοίνωση όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ:
Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2016 οι επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν με αίτησή τους τα δικαιολογητικά που αφορούν στις δαπάνες των προγραμμάτων (μαζί με τα εξοφλητικά παραστατικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο και παράλληλα να καταχωρήσουν τα οικονομικά στοιχεία των προγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ.
Τα δικαιολογητικά αποτελούν το φυσικό αρχείο των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2016 και αφορούν:

1. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ , ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

H δαπάνη αποδεικνύεται από μισθοδοτικές καταστάσεις με σημειωμένα τα ονόματα των ανωτέρω συμμετεχόντων και κατάσταση με τον τρόπο υπολογισμού του κόστους (όνομα - ώρες - ωρομίσθιο - λοιπές επιβαρύνσεις - σύνολο). Όταν το πρόγραμμα υλοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας η δαπάνη είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά στην μισθοδοσία των καταρτιζομένων (ως αμοιβή ΛΑΕΚ). Αν η ανωτέρω αμοιβή καταβλήθηκε με Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης (Α.Ε.Δ.) θα πρέπει να προσκομίζονται πέραν των Α.Ε.Δ. η καταχώρησή τους στο Γενικό Ημερολόγιο και παραστατικά εξόφλησης (καταθετήριο ή επιταγή και extrait) και σε περίπτωση παρακράτησης φόρου να προσκομίζεται επιπλέον η προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου του διμήνου που παρακρατήθηκε και η εξόφλησή του φόρου.

2. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ή ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

Η δαπάνη αποδεικνύεται από Tιμολόγια ή Aποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός της διαχειριστικής περιόδου (ήτοι εντός του έτους) που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, συνοδευόμενα από καταθετήρια ή επιταγή και extrait με τα οποία εξοφλήθηκαν . Σε περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποίησε εξωτερικούς εκπαιδευτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. θα πρέπει η επιχείρηση να προσκομίσει Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό για την δαπάνη και για την παρακράτηση και απόδοση φόρου να προσκομίζεται η προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου του διμήνου που παρακρατήθηκε και η εξόφλησή του . ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

3. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Η δαπάνη αποδεικνύεται από τιμολόγια που αφορούν αποκλειστικά δαπάνη του προγράμματος για έξοδα διατροφής , διαμονής και μετακίνησης και έχουν εκδοθεί στο χρονικό διάστημα που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα. Απλές αποδείξεις για βενζίνη ή για διατροφή δεν θα γίνονται δεκτές εάν δεν συνοδεύονται από εξοδολόγιο το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Ημερολόγιο και θα πρέπει να αποδεικνύεται η καταβολή της δαπάνης στον καταρτιζόμενο. Στην δαπάνη συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ , εκτός αν οι επιχειρήσεις που υλοποιούν το πρόγραμμα απαλλάσσονται από την απόδοση ΦΠΑ

4. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ.

Η δαπάνη αποδεικνύεται από τιμολόγια των επιχειρήσεων που αφορούν φωτοτυπίες , εκτυπώσεις, υλικά κατάρτισης, μίσθωση αιθουσών διδασκαλίας κ.λ.π. και σχετίζονται με τις ανάγκες του προγράμματος. Απλές αποδείξεις δεν γίνονται δεκτές αν δεν συνοδεύονται από παραστατικά καταχώρησης στο Γενικό Ημερολόγιο και την εξόφληση τους. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

5. ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Πέραν των προαναφερόμενων παραστατικών ανά κατηγορία δαπάνης θα πρέπει όλα τα παραστατικά να είναι επίσημα μεταφρασμένα ενώ εάν υπάρχει αεροπορικό εισιτήριο απαιτούνται και οι κάρτες επιβίβασης.

6. Απαιτείται δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω είναι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, καταβάλλεται για αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24%, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και τους καταβλήθηκε η προβλεπόμενη αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους της εγκυκλίου του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Στην ίδια δήλωση του ν. 1599/86, θα δηλώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η δήλωση του ν. 1599/86 θα φέρει την υπογραφή του υπεύθυνου και τη σφραγίδα της επιχείρησης.

7. ΠΡΟΣΟΧΗ : Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να αναρτηθούν στο site του ΛΑΕΚ σε μορφή PDF, ανά πρόγραμμα.

Η αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνει με διαβιβαστικό έγγραφο-αίτηση με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2016» έως 31/12/2021.
ΠΡΟΣ: ΟΑΕΔ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β3 Ταχ. Δ/νση Εθνικής Αντίστασης 8 Τ.Κ. 174 56 Άλιμος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν υπόδειγμα της αίτησης στα εγχειρίδια χρήσης.
Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 9989507, 210 9989531, 210 9989163, 2109989796 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirini.iliopoulou@oaed.gr, h.nikolopoulou@oaed.gr d.alexakis@oaed.gr,a.nikolopoulou@oaed.gr.