Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. εταιρειών

Δεν αντέχεται άλλο αυτό το επάγγελμα... ...ή μήπως δεν αντέχεις άλλο τον εαυτό σου;
Δεν αντέχεται άλλο αυτό το επάγγελμα… ή μήπως δεν αντέχεις άλλο τον εαυτό σου;
15/05/2015
Η λογιστική πολιτική στις οικονομικές καταστάσεις: εκτιμήσεις, λάθη και σωστή εφαρμογή
Οι λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, λάθη και σωστή εφαρμογή
29/05/2015
Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. εταιρειών

Είναι γνωστό ότι τα εταιρικά αυτοκίνητα αποτελούν τεκμήριο για τους επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με την ΕΥΟ ΠΟΛ.1076/26.3.2015, δόθηκαν οδηγίες από την Διοίκηση για τα τεκμήρια διαβίωσης των φορολογουμένων. Στην ίδια εγκύκλιο περιγράφεται και η επιβάρυνση των φορολογουμένων από τα εταιρικά αυτοκίνητα.

Στις περιπτώσεις Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε. ή αστικών, καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά Ι.Χ. (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα, η συνολική ετήσια αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των:

  1. Ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων, εταίρων ή κοινωνών ή μελών της κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, μεριζόμενης της συνολικής δαπάνης μεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που μέσα στη χρήση γίνει αλλαγή στα ποσοστά ή τα πρόσωπα των ομόρρυθμων εταίρων, τότε ο υπολογισμός της αντικειμενικής δαπάνης για κάθε ομόρρυθμο γίνεται για κάθε τμήμα της χρήσης κατά τη διάρκεια του οποίου είχε το ίδιο ποσοστό.
  2. Φυσικών προσώπων, μελών της Ε.Π.Ε. μεριζόμενης της συνολικής δαπάνης μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην Ε.Π.Ε. όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της.
  3. Διαχειριστών της Ε.Π.Ε. που είναι και εταίροι της, μεριζόμενης της συνολικής δαπάνης μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ε.Π.Ε.. Η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρείας.
  4. Η συνολική αντικειμενική δαπάνη με βάση τα αυτοκίνητα της εταιρείας θα κατανεμηθεί ισομερώς μεταξύ των εντεταλμένων, διευθυνόντων συμβούλων, διοικητών και προέδρων Δ.Σ. ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτά ασκούν πραγματική διοίκηση. Και στην προκείμενη περίπτωση η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της Α.Ε.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ. Α.Ε., ο οποίος έστω ότι είναι και διευθύνων σύμβουλος, κατά τη διάρκεια του έτους αλλάξει, η συνολική αντικειμενική δαπάνη, αφού περιορισθεί στο ύψος της μεγαλύτερης αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρείας, θα μεριστεί στα δύο πρόσωπα που κατείχαν διαδοχικά τη θέση του προέδρου – διευθύνοντα συμβούλου της Α.Ε. ανάλογα με τους μήνες που κατείχε τη θέση αυτή ο καθένας.

Όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός διευθύνοντες σύμβουλοι, το τεκμήριο των αυτοκινήτων της Α.Ε. μερίζεται σε όλους ισομερώς.

Εάν στις πιο πάνω περιπτώσεις όλοι οι εταίροι των Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αστικών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νομικά πρόσωπα, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα που έχουν στην κατοχή τους ή στην κυριότητά τους οι υπόψη εταιρείες ή κοινωνίες ή κοινοπραξίες λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των φυσικών προσώπων που μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση που όλα τα μέλη των ανωτέρω εταιρειών είναι νομικά πρόσωπα τότε:

α) Εάν μεταξύ αυτών των νομικών προσώπων, περιλαμβάνονται και αλλοδαπές Α.Ε. ή μόνο αλλοδαπές Α.Ε., βαρύνονται με την υπόψη αντικειμενική δαπάνη και οι διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι, οι διοικητές των Α.Ε. και πρόεδροι των Δ.Σ. αυτών, εφόσον αυτοί είναι κάτοικοι Ελλάδος ή κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην ημεδαπή και οι αλλοδαπές εταιρείες έχουν εγκατάσταση και υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

β) Εάν όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα είναι αλλοδαπά που έχουν εγκατάσταση και υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα, θα ελεγχθούν τα μέλη και αυτών των αλλοδαπών νομικών προσώπων για να βρεθεί φυσικό πρόσωπο που να βαρύνεται με ποσά της υπόψη αντικειμενικής δαπάνης.

Κατανομή της αντικειμενικής δαπάνης από εταιρικά αυτοκίνητα

Παραθέτουμε πίνακα με εταιρικά αυτοκίνητα και θα δούμε παρακάτω την κατανομή των συγκεκριμένων αυτοκινήτων σαν εταιρική δαπάνη, ανάλογα με την εταιρεία.

 

κ.ε.

Αντικειμενική δαπάνη
(προ μείωσης)
Παλαιότητα
(έτη)
Μείωση %

Αντικειμενική δαπάνη

1.200

4.000,00 2

4.000,00

1.200

4.000,00 2

4.000,00

1.600

6.400,00 11 50%

3.200,00

1.600

6.400,00 6 30%

4.480,00

2.000

8.800,00 3

8.800,00

2.500 13.300,00 1

13.300,00

Σύνολο

37.780,00

 

α) Ο.Ε.

 

Ομόρρυθμος – 50% 37.780,00 x 50% = 18.890,00 13.300,00
Ομόρρυθμος – 30% 37.780,00 x 30% = 11.334,00 11.334,00
Ομόρρυθμος – 20% 37.780,00 x 20% = 7.556,00 7.756,00

 

β) Ε.Ε.

 

Ομόρρυθμος – 50% 37.780,00 x 50/90  = 20.998,89 13.300,00
Ομόρρυθμος – 40% 37.780,00 x 40/90  = 16.791,12 13.300,00
Ετερόρρυθμος – 10% Δεν υπολογίζεται δαπάνη

 

γ) Ε.Π.Ε.

i) Διαχειριστές μέλη της εταιρείας

 

Διαχειριστής – 60% 37.780,00 x 60/80  = 28.335,00 13.300,00
Διαχειριστής – 20% 37.780,00 x 20/80  = 9.445,00 9.445,00
Εταίρος – 20% Δεν υπολογίζεται δαπάνη

 

ii) Διαχειριστής τρίτο πρόσωπο

 

Εταίρος – 60% 37.780,00 x 60% = 22.668,00 13.300,00
Εταίρος – 20% 37.780,00 x 20% = 7.556,00 7.556,00
Εταίρος – 20% 37.780,00 x 20% = 7.556,00 7.556,00

 

δ) Α.Ε.

 

Πρόεδρος Δ.Σ. 37.780,00 / 2 = 18.890,00 13.300,00
Διευθύνων σύμβουλος 37.780,00 / 2 = 18.890,00 13.300,00

Στην περίπτωση που όλα τα μέλη των ανωτέρω εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αστικών εταιρειών, κοινωνιών, κοινοπραξιών) είναι νομικά πρόσωπα και όλα τα μέλη των νομικών αυτών προσώπων είναι επίσης νομικά πρόσωπα, δεν θα πρέπει να συνεχιστεί και η εξέταση των μελών και αυτών των νομικών προσώπων μέχρι να ανευρεθεί φυσικό πρόσωπο που να βαρύνεται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση τα αυτοκίνητα της αρχικής εταιρείας κ.τ.λ.

Περαιτέρω για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις η αντικειμενική δαπάνη η οποία προκύπτει με βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήματος ή πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστημένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του γραφείου η υποκαταστήματος ή πρακτορείου.

Η αντικειμενική δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους εφόσον αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και δεν μπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρεία να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρείας.

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τα αυτοκίνητα μικτής χρήσης, καθώς και τα αυτοκίνητα τύπου Jeep. Από τα ανωτέρω δεν εξαιρούνται τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα λόγω του ότι υπάγονται στην έννοια των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων.

[av_hr class=’invisible’ height=’30’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ

Από τον Απόστολο Αλωνιάτη

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Είναι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές του υπουργείου Οικονομικών. Σήμερα είναι μέλος της διαρκούς επιτροπής για την εφαρμογή των ΕΛΠ.
Από το 2009 διδάσκει στο συγχρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα του ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).
Ασχολείται με την συγγραφή βιβλίων και άρθρων πάνω σε θέματα φορολογίας και μεμονωμένα και ως υπεύθυνος της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρίας PROSVASIS AEBE. Έχει συμμετάσχει σε πολλά οικονομικά και φορολογικά συνέδρια ως εισηγητής.

Δες το προφίλ του εδώ

[av_hr class=’invisible’ height=’30’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ