Εργασίες Τέλους Χρήσης

 
 
 

Εργασίες Tέλους Xρήσεως - Φορολογική Aναμόρφωση - Το νέο Έντυπο Ε3

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σάββατο 13 Απριλίου 2019 | 10.30 - 15.30

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

 
 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 
 
Εργασίες Τέλους Χρήσης

Φορολογική Αναμόρφωση

Απογραφή (φυσική καταμέτρηση) αποθεμάτων - διαθέσιμων - επιταγών - συναλλαγματικών συμφωνίες με τα αντίστοιχα βιβλία

Έλεγχος υπολοίπων πελατών - προμηθευτών και συμφωνία με την γενική λογιστική

Έλεγχος και συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών (καταθέσεων και δανείων)

Έλεγχος και συμφωνία των διαφόρων δοσοληπτικών λογαριασμών

Έλεγχος και συμφωνία φόρων και ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού

Εγγραφές χρονικής τακτοποίησης αγορών εξόδων και εσόδων

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Αποτίμηση λογαριασμών σε ξένο νόμισμα

Αποσβέσεις - απογραφή παγίων και συμφωνία Γενικής λογιστικής με το μητρώο παγίων

Αποτίμηση αποθεμάτων

Υποβολή αίτησης για αναγνώριση των «Δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας»

Διενέργεια εγγραφών κλεισίματος


Ανάλυση των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4172/2013

Πίνακας μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών

«Θετικές» λογιστικές διαφορές

Κατάρτιση πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης


 
Το νέο Έντυπο Ε3

 
Ανάλυση της δομής και της λειτουργίας του

Πίνακας «Ε» (πρώην «Κ») του εντύπου Ε3


 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Φώτης Λώλας

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής |  Μέλος του Δ.Σ και εταίρος της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»

Δείτε περισσότερα εδώ για τον εισηγητή

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

EARLY BIRD OFFER*

 
140€/ συμμετοχή

Ολιγομελές Τμήμα | Επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%

110€/ συμμετοχή

*ισχύει για δηλώσεις εγγραφής έως τις 29.03.2019

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος: Εργασίες Τέλους Χρήσης στην Θεσσαλονίκη

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.