Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 
Webinar | Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου:

 • Παρουσίαση των βασικών αρχών σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από πρακτικά παραδείγματα και συνοπτική αναφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία.
 • Πρακτική εφαρμογή με υπολογισμό αποτελεσμάτων, φόρου εισοδήματος και σύνταξη ισολογισμού. (CASE STUDY βήμα-βήμα)

Οφέλη & Γνώσεις του Σεμιναρίου:

 • Κατανόηση των χαρακτηριστικών των ΕΛΠ
 • Χρήση Ισοζύγιού Γενικής Λογιστικής
 • Αποτίμηση Στοιχείων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 •  Διάκριση Σημείων που χρήσουν προσοχής κατά το κλείσιμο των Λογαριασμών
 • Κατανόηση της Έννοιας της Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης
 • Αναγνώριση των Προσωρινών Διαφορών
 • Βασικός Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος
 • Σύνταξη Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 • Ανταλλαγή Απόψεων - Επίλυση και Συζήτηση Προβληματισμών

Πότε

Εισηγητής

Τρίτη 14 Μαϊου 2024 &

Τετάρτη 15 Μαϊου 2024

17.00 - 21.00

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom

Φραντζανάς Σωτήρης

Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA) και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδος (ΣΟΕΛ)

Μάθε Περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Α ΜΕΡΟΣ

 • Διάκριση Οντοτήτων και Υποχρεώσεις Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων
 • Γενικές Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Μελέτη και Ανάλυση των Βασικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων, Ταμιακές Ροές και προσάρτημα)
 • Σχέδιο Λογαριασμών σύμφωνα με τα ΕΛΠ
 • Βασικοί Κανόνες Επιμέτρησης των Στοιχείων που συνθέτουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Επεξήγηση με απλά παραδείγματα.
Στοιχεία Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που θα αναλυθούν:

Περιουσιακά στοιχεία

 • Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (Ακίνητα, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)
 • Επενδύσεις σε Ακίνητα
 • Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία
 • Άυλα Πάγια Στοιχεία
 • Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)
 • Αποθέματα
 • Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (Πελάτες – Επενδύσεις – Διαθέσιμα)


 • Καθαρή Θέση

 • Καταβλημένα Κεφάλαια
 • Αποθεματικά (κέρδη-ζημίες εις νέο και λοιπά αποθεματικά)
 • Διαφορές Εύλογης Αξίας


 • Υποχρεώσεις

 • Προβλέψεις
 • Κρατικές Επιχορηγήσεις
 • Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
 • Δάνεια
 • Προμηθευτές – Πιστωτές
 • Φορολογία Εισοδήματος (Αναβαλλόμενη – Τρέχουσα Φορολογία)


 • Λοιπά Θέματα

 • Αναγνώριση των Προσωρινών Διαφορών
 • Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος
 • Β ΜΕΡΟΣ

   Case Study - Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

  • Θα δοθεί υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για σύνταξη Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την θεωρία που συζητήθηκε στο Α Μέρος
  • Απλά βήματα για την συγκέντρωση των βασικών πληροφοριών σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
  • Ανάλυση των περιπτώσεων όπου επιτρέπεται διαφορετικός χειρισμός από τα ΕΛΠ σε σχέση με την φορολογική νομοθεσία
  • Χρήση της εύλογης αξίας για την αποτίμηση των ακινήτων
  • Υπολογισμός Αποσβέσεων με βάση την ωφέλιμη ζωή
  • Λοιπές περιπτώσεις κατανόησης των διαφορών
  • Υπολογισμό της φορολογικής και λογιστικής βάσης και κατανόηση των υπολογισμών

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Λογιστές
  • Οικονομικούς Διευθυντές
  • Όποιον ενδιαφέρεται να αναπτύξει ικανότητες σύνταξης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων.
  Απαιτείται: Θεωρητική εμπειρία των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων.

  Αξία Σεμιναρίου:

  Special Offers*

  280€

  Κλειστό Ολιγομελές Τμήμα

  Ειδική Προσφορά*: 2+1

  (με 2 συμμετοχές + 1 Δωρεάν)

  *η προσφορά ισχύει στην αρχική τιμή

  Early Booking Offer*

  230€/συμμετοχή

  *η προσφορά ισχύει με δηλώσεις εγγραφής έως 08.05.2024

  *οι προσφορές δεν ισχύουν συνδυαστικά

   

  Φόρμα Ενδιαφέροντος: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.