Μαρίνα Τσιαουσίδου

03/04/2015
3 μέθοδοι για την απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

3 μέθοδοι για την απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Με το Ν. 4308/2014 υιοθετούνται νέοι κανόνες λογιστικής τυποποίησης στη χώρα μας, προσαρμοσμένοι στις διεθνείς πρακτικές. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εισάγουν μία σειρά αλλαγών στον τρόπο […]