Σωτήρης Φρατζανάς

12/02/2016
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - IFRS 16 Leases

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις – IFRS 16 Leases

Τον Ιανουάριο του 2016 εκδόθηκε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» το οποίο θέτει τους νέους κανόνες για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων τόσο […]