Προϋποθέσεις παρακολούθησης του DiplFR


DipIFR Entry RequirementsΠροϋποθέσεις παρακολούθησης του DipIFR

A. Εάν είσαι επαγγελματίας Λογιστής ή Ελεγκτής, πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή ΤΕΙ Λογιστικής ή κάτοχος ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής, νόμιμα εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία  και ασκείς το επάγγελμα, τότε μπορείς να διεκδικήσεις την πιστοποίηση του ACCA, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό

Β. Εάν εργάζεσαι , αλλά δεν έχεις ακόμη όλα τα παραπάνω προσόντα, ακόμη και τότε εξακολουθείς να είσαι επιλέξιμος. Θα πρέπει να αποδείξεις ότι πληρείς μία (1) από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Δύο χρόνια σχετική επαγγελματική εμπειρία στον τομέα Λογιστικής με συστατική επιστολή εργοδότη & σχετικό Οικονομικό πτυχίο, ή
  • Σχετική επαγγελματική εμπειρία δύο ετών στον τομέα της Λογιστικής με συστατική επιστολή εργοδότη συνοδευόμενο από Τίτλο Πιστοποίησης στα ΔΠΧΑ, ή
  • 3 έτη σχετικής εργασιακής εμπειρίας στον τομέα της Λογιστικής με συστατική επιστολή εργοδότη, ή
  • Ιδιότητα ενεργού μέλους ACCA (Affiliate status)
* Απαραίτητη προϋπόθεση καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας